Choose your language
Vietnamese

Lead Generation

Tài chính – Công nghệ
00:00 08/12/2017 / by Yotel
Share Facebook Twitter Linkedin
Mục lục
Lead Generation là dịch vụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng dựa trên việc lọc hành vi sử dụng viễn thông của khách hàng (như ARPU, giới tính, độ tuổi, vị trí và hành vi sử dụng điện thoại). 

Từ tập dữ liệu trên, dịch vụ Lead Generation thực việc việc truyền thông điệp đến từng tập khách hàng hay tập sản phẩm thông qua kênh SMS hoặc OTT message với nội dung được cá nhân hóa phù hợp với ngữ cảnh, đối tượng khách hàng và sản phẩm cung cấp.

Danh sách khách hàng tiềm năng có thể được cung cấp kèm theo điểm đánh giá (Scored Lead) hoặc không (Unscored Lead)

  • Unscored Lead
Nội dung được cá nhân hóa theo loại hình sản phẩm, dịch vụ cung cấp

  • Scored Lead
Ngoài nội dung được cá nhân hóa theo loại hình sản phẩm, dịch vụ cung cấp, tập khách hàng nhận thông tin được sàng lọc thông qua hệ thống đánh giá (Score) dựa vào phân tích dữ liệu viễn thông của các thuê bao (Fraud Checks).
Share: Facebook Twitter Linkedin