Choose your language
Vietnamese

GIÁ TRỊ CỐT LÕI


Quan tâm Trong công việc cũng như trong cuộc sống, đồng nghiệp QUAN TÂM đến nhau để cùng chia sẻ và phát triển Hợp tác Tại Yotel, HỢP TÁC là yếu tố nền tảng để phát triển bền vững và tạo sức mạnh đoàn kết để đạt được những mục tiêu đề ra
Hiệu quả HIỆU QUẢ là thước đo cho các hoạt động tại Yotel, hiệu quả để đóng góp và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng. Sáng tạo Cách làm mới, sáng kiến mới, tư duy mới, SÁNG TẠO tại Yotel luôn được khuyến khích triển khai ứng dụng vào thực tế.
Công bằng

CBNV luôn được tôn trọng, được đối xử CÔNG BẰNG trong các quy định chính sách của doanh nghiệp.

Chính trực Trong quan hệ ứng xử và các giao dịch cả nội bộ lẫn với bên ngoài, liêm chính và trung thực luôn được đề cao hàng đầu tại Yotel.